بابک خرمدین

تکرار بابک خرمدین

خبر که در شهر پیچید اولین انعکاس تلخ و غیر مدنی آن، قضاوت‌های ناموجهی بود که بر زبان بی زبانی یک شهر  جاری می‌شد. از کجای این شهر می‌شود داستان بابک را شروع کرد؟  از اکباتان پر از شیطنت و شلوغش که حالا ساکت شده تا شرق غمگینش، از شمال سرافکنده تا جنوب خشم فروخورده‌اش. […]

Continue Reading