هایدگر و اندیشه

“اندیشه بر انگیز ترین امر، در زمانه اندیشه بر انگیز ما، آن است که ما هنوز اندیشه نمی کنیم” نویسنده؛ ابوذر شریعتی “اندیشیدن” چیست؟ هایدگر می گوید که ما “اندیشه نمی کنیم”، تاکید می کند حتی آنان که به صورت تخصصی فکر می کنند، یعنی سر و کارشان با قلم و کاغذ و یا عدد و […]

Continue Reading