انسداد اجتماعی

محمد باقر تاج الدین – انسداد اجتماعی(Social closure) به معنای توزیع نابرابر مزایای اجتماعی، فرصت ها و پاداش های اجتماعی در بین شهروندان یک جامعه است به گونه ای که عده ای اندک بر تمام یا بیشتر منابع قدرت و ثروت دسترسی داشته و در مقابل اکثریت افراد جامعه چنین دسترسی ای ندارند. مهمترین پاداش […]

Continue Reading

خواجه نصیرالدین طوسی و عطار

در کتاب سفینه تبریز آمده است: «خواجه عطار در آن زمان که شیفته شده بود و کرامات می گفت، بعضی می گویند هر روز و بعضی می گویند هر هفته ای سه روز، در نیشابور کهن در مسجد منیعی، که جامع آنجا بود، برفتی و کلماتِ توحید گفتی. روزی به کلماتِ توحید مشغول بود. خواجه […]

Continue Reading