نقش دانشگاه در خدمات پزشکی به تیم‌های ملی

اهمیت تیم های پزشکی در دنیای ورزش به خصوص در فوتبال حرفه ای بر هیچ کسی پوشیده نیست اما استانداردهای جهانی در این زمینه کدام است؟ در دنیای فوتبال حرفه ای نمی شود نگاه تک بعدی داشت و فوتبال به عنوان یک صنعت چندین و چند بعد متفاوت و مهم دارد. از این دست می […]

Continue Reading