منابع انسانی و کار داوطلبانه

ویژگی های یک پروژه خوب و درامدزا در سمن

بابک سرانی آذر – تعداد زیاد خیریه و سازمان مردم نهاد در یک کشور، نشانه خوبی است یا خیر؟ این سوال نزدیک به یک قرن است که بی جواب مانده، در واقع بسیاری در اولین واکنش می گویند: بستگی دارد که واقعا مردم نهاد باشند یا واقعا خیریه باشند و برعکس، به هر حال مزاحم کسی که نیستند، زیاد هم باشند، چه ایرادی دارد؟

اما برخی مدیران و خیرین و ثروتمندان، نظر دیگری دارند، آنها می پرسند: آیا واقعا مزاحم کسی نیستند؟ شما که از جلسات پرزنت دو ساعته نماینده آنها خبر ندارید؟ وقتی بیست قلک مختلف روی میز شما چیده شود، باید تازه ان وقت از ما سوال شود که زیاد بودن خیریه ها برای یک کشور نشانه خوبی است یا خیر.

در هر حال زیاد بودن خیریه ها فارغ از آثارش در جامعه، یک موضوع مهم را به ذهن می رساند و آن این که گویا در این حوزه بدون پول هیچ کاری نمی شود کرد و درآمدزایی باید به صورت جدی صورت بگیرد. اتفاقا در این حوزهف دست بسیار است و در کنار خیر بودن و اهداف انسانی و متعالی، به هر حال باید برای درآمدزایی جنگید و مبارزه کرد، بله درست خواندید، مبارزه کرد!

من تصور می کنم یک طرح خوب باید بتواند بصورت کامل مختصات یک پروژه ( یا کمپین ) را در ذهن مخاطب خود ایجاد نموده و به پرسش های او که بعضا ممکن است نسبت به آنها حضور ذهن هم نداشته باشد پاسخ دهد.
معمولا یک طرح باید به پرسش های زیر پاسخ دهد:

who, why, what, when, where, how much, how many

در هر یک از این موارد شما می توانید از زوایای مختلفی به موضوع نگاه کنید. مثلا در رابطه با پرسش who باید بتوانید موارد زیر را پوشش دهید:

جامعه هدف تحت پوشش این طرح ( پروژه یا کمپین ) چه کسانی هستند؟ چه کسانی باید هزینه های پروژه را تامین کنند؟ چه سازمان ها یا شرکت های تجاری می توانند در این طرح همراه ما باشند؟ ذینفعان این پروژه چه کسانی هستند؟

در رابطه با موضوع why موارد با اهمیت عبارتند از :

چرا اجرای این پروژه مهم است؟ چرا شما ( مخاطب پیشنهاد ) باید در این پروژه مشارکت نمایید؟ چرا این پروژه به موسسه ما در دستیابی به اهداف خود کمک می کند؟

در رابطه با موضوع what :

در این پروژه چه کاری انجام خواهد شد؟ در این پروژه چه فرآیندهایی بکار گرفته خواهند شد؟ روش انجام کار چگونه خواهد بود؟ و …

در رابطه با when : هر آنچه که به موضوع زمان ، زمان بندی، جداول کنترل زمانی پروژه مثل CPM و یا نکات مهمی مثل زمان شروع و پایان پروژه مربوط باشد مورد بحث قرار می گیرد.

در بخش where موضوعات مربوط به جغرافیا و مکان بحث می شود.  محدوده جغرافیایی تحت پوشش اجرای طرح، مکان انبارها، دفتر محل استقرار تیم اجرایی پروژه، …

در بخش howmany و howmuch  موضوعات عددی مربوط به ابعاد پروژه بحث خواهد شد.
چه تعداد دانش آموز در این طرح تحت پوشش قرار می گیرند؟ چه تعداد خانواده در این طرح تحت پوشش قرار می گیرند؟ چه تعداد نیروی انسانی در این پروژه فعال هستند؟ بودجه محاسبه شده مورد نیاز برای اجرای این پروژه چه مقدار است؟ ( با ذکر جزئیات و جدول محاسبه ) هزینه نیروی انسانی اجرای این پروژه چه مقدار است؟ هزینه های بالاسری اجرای این پروژه چه مقدار است؟ چه تعداد مثلا بسته مواد غذایی در این پروژه تحویل خواهد شد؟ هزینه هر بسته مواد غذایی چه مقدار است ( با ذکر جدول جزئیات ) از شما (دریافت کننده پیشنهاد ) انتظار داریم چه مقدار به این پروژه ( یا کمپین ) کمک نمایید؟