خواجه نصیرالدین طوسی و عطار

در کتاب سفینه تبریز آمده است: «خواجه عطار در آن زمان که شیفته شده بود و کرامات می گفت، بعضی می گویند هر روز و بعضی می گویند هر هفته ای سه روز، در نیشابور کهن در مسجد منیعی، که جامع آنجا بود، برفتی و کلماتِ توحید گفتی. روزی به کلماتِ توحید مشغول بود. خواجه […]

Continue Reading