نگاهی به تاریخ عیاری

روزگار غریب باشد یا عجیب به هر حال میگذرد و نسل تازه در هر جامعه ای برای استقبال از آینده شور و شوق بیشتری نشان می‌دهد تا زیر بار گذشته رفتن.سنتها یکی پس از دیگری از یادها میروند و مدرنیته و تکنولوژی رفقای خوش فکر و خوش پوش دنیای نوین مجال تفکر به گذشته را […]

Continue Reading