راهکارهای مقابله با استرس و کاهش آن در محیط کار

به نظر شما در محیط کار، چه می‌توان کرد تا با استرس مقابله شود و یا آن را کاهش داد؟ بدون تردید کارفرمایان و مدیران می‌توانند نقش بسیار مهمی در این زمینه ایفا کنند. به کار آنها در این عرصه «مدیریت استرس» گفته می‌شود. بین «فشاری کاری» و «ظرفیت روزمره کارمند» یک رابطه منطقی و […]

Continue Reading