دلهره «پرویز» شدن

بابک سرانی آذر – این نگارش عاری از قوانین نقد و سلسله موازین سینمایی و حتی فلسفی است، دل نوشته‌ای است برای پرویز، تفسیری است بر وحشت عمیق یک شهروند نگران از تبدیل شدن به یک «پرویز» و همزمان عزاداری بر ماتم آدمی که برای انسان شدن، دنبال بهانه است اما در اولین فرصت ممکن […]

Continue Reading