وقتی یک کودک با راز تجاوز جنسی زندگی می‌کند

وقتی کلمات نتوانند به خوبی ادا شوند، این رفتار است که در اغلب موارد، البته نه همیشه، وارد عمل شده و نقش خود را به خوبی ایفا می‌کند. تجاوز یا سوء استفاده جنسی به صورت ذاتی یک پدیده روانشناختی است. این موضوع، بر احساس یک فرد از خودمختاری بر بدن، ارزشمندی وجود، اعتماد به نفس […]

Continue Reading