پرگاری که به موقع نمی‌چرخد

در زمان مناسب برگشتن، دایره را به موقع ترسیم کردن، درست تمام شدن اینها فقط در دنیای فوتبال مهم نیستند، اگر فوتبال چیزی است شبیه زندگی، پس در زندگی هم اهمیت دارند. بسیاری از بازیکنان بزرگ فوتبال جهان به طمع درخشش بیشتر و سلام دیرهنگام به دوران بازنشستگی فراموش می کنند که باید در اوج […]

Continue Reading