نوسان اقتصاد جهان با فریب رسانه و بورس

بررسی تاثیر مخرب دو امپراطوری رسانه و بورس در وضعیت اقتصاد جهانی بابک سرانی آذر . 15 مهر, 1399 به نظر می‌رسد، وجود مدیریت جهانی توهم نیست، رسانه کاملا مردمی توهم است، بازار بورس تحت کنترل و قابل پیش بینی و علمی نیز توهمی مضاعف که مردم جهان را مدام تحت فریبی سنتی و قدیمی هدایت […]

Continue Reading