انسداد اجتماعی

محمد باقر تاج الدین – انسداد اجتماعی(Social closure) به معنای توزیع نابرابر مزایای اجتماعی، فرصت ها و پاداش های اجتماعی در بین شهروندان یک جامعه است به گونه ای که عده ای اندک بر تمام یا بیشتر منابع قدرت و ثروت دسترسی داشته و در مقابل اکثریت افراد جامعه چنین دسترسی ای ندارند. مهمترین پاداش […]

Continue Reading