راهکارهای مقابله با استرس و کاهش آن در محیط کار

به نظر شما در محیط کار، چه می‌توان کرد تا با استرس مقابله شود و یا آن را کاهش داد؟ بدون تردید کارفرمایان و مدیران می‌توانند نقش بسیار مهمی در این زمینه ایفا کنند. به کار آنها در این عرصه «مدیریت استرس» گفته می‌شود. بین «فشاری کاری» و «ظرفیت روزمره کارمند» یک رابطه منطقی و […]

Continue Reading

وقتی یک کودک با راز تجاوز جنسی زندگی می‌کند

وقتی کلمات نتوانند به خوبی ادا شوند، این رفتار است که در اغلب موارد، البته نه همیشه، وارد عمل شده و نقش خود را به خوبی ایفا می‌کند. تجاوز یا سوء استفاده جنسی به صورت ذاتی یک پدیده روانشناختی است. این موضوع، بر احساس یک فرد از خودمختاری بر بدن، ارزشمندی وجود، اعتماد به نفس […]

Continue Reading