درباره ما

یک کارشناس تولید محتوا که کارشناس میکروبیولوژی شاید هم زیست شناسی سلولی و ملکولی هم هست، برای روپوش سپیدش احترام زیادی قایل بود اما در چهل و سومین آزمایشگاه به او گفتند: تماس می گیریم، ساعتی بعد در هراس از سرنوشت خود در آستانه سربازی، خبرنگار ورزشی باشگاه پاس بود و تا 16 سال پس از آن روز یک خبرنگار ورزشی ماند اما گاه به گاه روپوش سفیدش را نیز بر تن کرد.

مهاجرت ادامه مسیری شد که او به مدد دوستان طلایی خود، کلید زده بود، علوم انسانی و فلسفه در میان اهالی هنر و علم و فلسفه بالهایی شدند برای پرواز هر چند در ارتفاع کم.

ترک اعتیاد به خبرنگاری برایم ممکن نیست، فلسفه ورزی واجب الوجوب زندگی شده، برگزاری کارگاه های آموزشی در دو حوزه داوطلبی و دیگر خواهی همچنین فلسفه و رواندرمانگری نزد مولانا نیز بخشی از زندگی این سوت سوتک سیاه شده است.